AKTUALNOŚCI ZARZĄD JAKOŚĆ PRACA DLA PACJENTA GALERIE ZDJĘĆ ANKIETY


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie

KIEROWNIK: Krzysztof Dzierżyński


Pielęgniarka oddziałowa:
Alicja Szczygieł

Zakłąd Opiekuńczo - Leczniczy jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Do ZOL nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Zakład dysponuje 35 łóżkami. Celem Zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności przez:
 • Opiekę lekarską,
 • Opiekę pielęgniarską,
 • Usprawnianie ruchowe i działanie rehabilitacyjne,
 • Leczenie farmakologiczne,
 • Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
 • Zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
 • Ustalenie i stosowanie diety,
 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • Zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

Otwórz plik

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO ZOL

Decyzję o przyjęciu chorego do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o otrzymaną dokumentację:
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarski wraz z kartą kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczen w ZOL (do ZOL o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, który w ocenie wg. zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt.)
 • wniosek pacjenta o umieszczenie w zakładzie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń.
Tak skompletowane dokumenty należy przekazać do kierownika naszego zakładu, który wspólnie z lekarzem opiniującym wyda decyzję o umieszczeniu, bądź o nie umieszczeniu osoby w zakładzie. Po wydaniu pozytywnej decyzji osoba powinna być przyjęta do Zakładu. W przypadku braku miejsc - osoba umieszczana jest na liście oczekujących na przyjecie. Kierownik zakładu informuje osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu, bądź o umieszczeniu na liście oczekujących.
Decyzje o skierowaniu do ZOL wydawane są na pobyt czasowy, który wynosi do 6 miesięcy.

DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZOL (DO POBRANIA):
 1. Dane osobowe pacjenta
 2. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL
 3. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 4. Zaświadczenie lekarskie
 5. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 6. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL - wg skali Barthel

ODPŁATNOŚĆ PACJENTÓW ZA POBYT W ZAKŁADZIE
OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM

Sposób i tryb kierowania osób do ZOL-u oraz sposób ustalania odpłatności za pobyt określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. W sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych (Dz.U.2012r. Poz. 731).
CHARAKTERYSTYKA ZOL - u W WOŁCZYNIE

ZOL zlokalizowany jest w scenerii zieleni drzew. otaczający ogród w okresie letnim stwarza warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Na dwóch kondygnacjach dysponujemy 35 miejscami w pokojach 2 - 3 osobowych, pokojami dziennego pobytu z RTV, salą rehabilitacyjną, łazienką wyposażoną w wannę z hydromasażem.
W Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Wołczynie zatrudnieni są: kierownik, lekarz, rehabilitant, pielęgniarka oddziałowa, 11 pielęgniarek odcinkowych, 5 salowych. Praca ustawicznie wspomagana jest przez wolontariuszy.
W społeczności panuje duch rodzinny. Każdy podopieczny żyje w klimacie życzliwości i ciepła. Znajduje pomoc ułatwiającą znoszenie ze spokojem ciężaru własnego życia i jest wspomagany przez personel, który dba o miłą atmosferę i dobre samopoczucie pacjentów. Relacje między personelem i pacjentami naznaczone są serdecznością i współczuciem, gdzie wszyscy są wrażliwi na wszystkich i gotowi do niesienia pomocy, by uśmierzyć ból fizyczny, psychiczny i moralny.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć naszej placówki

Jeżeli był Pan/Pani lub ktoś z bliskich osób naszym pacjentem, prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety

KONTAKT:

77 414 55 00

Masz pytania? Napisz do nas
[Rozmiar: 4007 bajtów]