Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

Poprawa wydajności i skuteczności leczenia chorób cywilizacyjnych, poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

PROJEKT:

 

RPOP.00.00.00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

RPOP.10.00.00  Inwestycje w infrastrukturę społeczną

RPOP.10.01.00  Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług

RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

 

Numer naboru : RPOP.10.01.01-IZ.00-16-002/17

Numer wniosku : RPOP.10.01.01-16-0052/17

Okres realizacji Projektu od 02.01.2019r. do 30.12.2020r.

Tytuł projektu : Poprawa  wydajności i skuteczności leczenia chorób cywilizacyjnych, poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.
w Kluczborku

Krótki opis projektu : Projekt polega na doposażeniu 3 Oddziałów - Laryngologicznego, Chirurgii ogólnej, Wewnętrznego oraz Izby przyjęć i Pracowni Endoskopowej wchodzących
w skład Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w sprzęt i urządzenia medyczne, które mają znacząco podwyższyć dostępność i jakość świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej w zakresie chorób cywilizacyjnych. Przedmiotowy projekt zwiększy tym samym dostępność usług świadczonych dla mieszkańców powiatu oraz województwa – ulegnie skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę i zabiegi, podwyższeniu ulegnie ich jakość. Realizacja projektu zapewni wnioskodawcy spełnienie wymogów jakie są stawiane placówkom zdrowotnym
w kraju w zakresie świadczenia usług w publicznym systemie zdrowia. Zakup nowoczesnego sprzętu wpłynie na zmniejszenie bieżącego zużycia energii elektrycznej wpływając pośrednio na ochronę środowiska, co nie jest jednak celem projektu sensu stricte, a także zapewni lepszą obsługę osób
z niepełnosprawnościami, dzięki zakupowi m.in. specjalistycznych łóżek do przewozu osób w pozycji leżącej.

Założone do osiągnięcia cele powiązane są z osiągnięciem wskaźników produktu w ramach projektu,      a te określono następująco: Liczba wspartych podmiotów leczniczych: 1 szt., Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 1 810 778,00 PLN, Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 3700 os./rok, Liczba szpitali objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne: 1 szt., Liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS): 1 szt. Liczba projektów,     w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 1 szt.

Wartość projektu ogółem : 1 821 778,00 w tym dofinansowanie : 1 548 511,30

niepodlegla.png
unia.png

Opublikował(a): Dawid Kretowicz Data publikacji: 13-07-2020 13:29
Modyfikował(a): Dawid Kretowicz Data modyfikacji: 13-07-2020 13:30
×

×

Prev