Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

Statut

Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w dniu 28 maja 2020 r. (Uchwała NWZ nr 4/05/2020 z 28.05.2020 r.):

 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(TEKST JEDNOLITY)

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Firma    spółki    brzmi:    „Powiatowe    Centrum    Zdrowia    Spółka    Akcyjna w Kluczborku". Spółka może w obrocie używać  skrótu: „Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku".

§ 2. Założycielem Spółki jest Powiat Kluczborski.

§ 3. Siedzibą spółki jest miasto Kluczbork.

§ 4. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 5. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 6. Spółka  może   powoływać   oddziały,   zakłady   lub   przedstawicielstwa  oraz występować jako wspólnik w innych spółkach na terenie kraju i za granicą.

§ 7. Akcjonariusze     oświadczają,     że     wiadomości     uzyskane     w     związku z działalnością spółki traktować będą na równi z tajemnicą zawodową.

 

II.        PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

 

§ 8. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego:

1) 86.10.Z. działalność szpitali,

2) 86.22.Z. praktyka lekarska specjalistyczna,

3) 86.21.Z. praktyka lekarska ogólna,

4) 86.90.A. działalność fizjoterapeutyczna,

5) 86.90.B. działalność pogotowia ratunkowego,

6) 86.21.Z praktyka lekarska ogólna,

7) 32.50.Z.   produkcja   urządzeń,   instrumentów   oraz   wyrobów   medycznych, wyłączając dentystyczne,

8) 33.14.Z. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

9) 33.20.Z. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

10) 96.04.Z. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

11) 21.20.Z. produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

12) 47.73.Z.    sprzedaż    detaliczna    wyrobów    farmaceutycznych    prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,

13) 47.74.Z. sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

14) 72.19.Z. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

15) 68.20.Z.     wynajem     i     zarządzanie     nieruchomościami     własnymi     lub dzierżawionymi,

16) 77.39.Z.   wynajem  i  dzierżawa,  pozostałych  maszyn,   urządzeń  oraz  dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

17) 93.29.Z. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

18) 96.09.Z. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

19) 85.59.B.      pozostałe      pozaszkolne      formy      edukacji,      gdzie      indziej niesklasyfikowane,

20) 86.90.E. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,

§ 9. W  przypadku,   gdy  do   podjęcia  danego   rodzaju  działalności  wymagane będzie uzyskanie koncesji lub zezwolenia, to Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

§ 10. 1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,  przepisów o rachunkowości oraz przepisów związkowych dotyczących opieki zdrowotnej,  przypisanych  niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej.

2.   W   celu  wykonania  zadań   wymienionych  w  ustawie   o   zakładach   opieki zdrowotnej spółka utworzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

III.      KAPITAŁ SPÓŁKI

 

 

§ 11. 1.   Kapitał   zakładowy   spółki   wynosi   13.580.400,00   zł   (trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:

- 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii „A" o nominalnej wartości 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda,  

- 200 (dwieście)  akcji imiennych serii „B" o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda,

- 8.000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „C" o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 

- 8.000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „D" o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda,

- 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych serii „E" o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda,  

- 8.000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii "F" o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda, 

- 443.016 (czterysta czterdzieści trzy tysiące szesnaście) akcji imiennych serii „G" o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda,

- 16.000 (szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii „H" o wartości nominalnej po 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda,

- 8.000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „I" o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda,

 

2. Wszystkie akcje serii „A", serii „B", serii „C", serii „D", serii „E", serii „F",  serii "G", serii "H" oraz serii "I" są zwykłymi akcjami imiennymi i nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w wyniku zmian statutu na mocy uchwały walnego zgromadzenia, w drodze emisji nowych akcji albo przez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

4. Obniżenie  kapitału zakładowego  Spółki może nastąpić w wyniku zmiany statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.

5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nie może nastąpić poniżej minimalnej wysokości   akcji   i   kapitału   zakładowego   określonego   w   kodeksie    spółek handlowych.

6. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

7. Spółka może dokonywać zmiany akcji imiennych, poza akcjami serii „A", serii, „B", serii „C", serii „D", serii „E", serii „F", serii "G" , serii "H" oraz serii "I" na akcje na okaziciela oraz zmiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 12. 1. Wszystkie akcje serii „A" zostały objęte przez Założyciela Spółki Powiat Kluczborski i pokryte w następujący sposób :

a) wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości 829.600,- (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) złotych w postaci przeniesienia na Spółkę w organizacji własności:

- rzeczy ruchomych wyszczególnionych w załączniku nr l do niniejszego aktu notarialnego na łączną wartość 329.600,- (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) złotych i objęcia
w zamian 13.184,- (trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji,

- nieruchomości położonej w Wołczynie, przy ul. Kościuszki nr 2 składającej się z działki
nr 133/2, karta mapy 3, stanowiącej teren zabudowany i inne, obszaru trzydzieści jeden arów
i dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe  /0,3193ha/, nieruchomości   położonej  
w   Wołczynie   i   Wierzbicy   Górnej,   gmina   Wołczyn składającej się z działek nr 978, 133/1, 133/2, 133/3, 133/5, 133/6, 308/1, 308/2, 308/3, 130/5 i 130/6 karta mapy 3 stanowiącej teren zabudowany, rolę, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny zabudowane inne i drogi, obszaru jeden hektar osiemdziesiąt sześć arów i sześć metrów kwadratowych /  1.8606 ha/,   objętej   księgą   wieczystą   Kw   60934   Sądu   Rejonowego   w   Kluczborku w stosunku  do  której  ujawnione  są wzmianki o wnioskach  Dz.Kw  3636/03 o odłączenie   działki   nr   308/1   o   powierzchni   0,0039   ha   i   Dz.Kw   4393/03

o odłączenie działki nr 308/3 o powierzchni 0.1126 ha, na której znajduje się budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wołczynie, przy ulicy Kościuszki 2 o wartości 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych, i objęcia w zamian za to 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji.

2. Wkładami   pieniężnymi   w   kwocie   170.400,-   (sto   siedemdziesiąt   tysięcy czterysta)   złotych  i  objęcia  w  zamian  za  to  6.816   (sześć  tysięcy  osiemset szesnaście) akcji, czyli łącznie 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji.

3. Wszystkie akcje serii „B" zostały objęte przez Powiat Kluczborski w zamian za udziały
w kapitale zakładowym Zakładu Usług Medycznych w Kluczborku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczborku, o łącznej wartości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), w drodze połączenia tych spółek w trybie art.492 § l Kodeksu spółek handlowych, przez przejęcie Zakładu Usług Medycznych w Kluczborku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółkę Akcyjną w Kluczborku.

4. Wszystkie akcje serii „C" zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładami   pieniężnymi   w   kwocie   200.000,00   zł.   (dwieście   tysięcy   złotych) w zamian za 8.000 (osiem tysięcy) akcji serii „C" o wartości nominalnej 25,00 zł. (dwadzieścia pięć złotych).

5. Wszystkie akcje serii „D" zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładami   pieniężnymi   w   kwocie   200.000,00   zł.   (dwieście   tysięcy   złotych) w zamian za 8.000 (osiem tysięcy) akcji serii „D" o wartości nominalnej 25,00 zł. (dwadzieścia pięć złotych).

6. Wszystkie akcje serii „E" zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładami pieniężnymi w kwocie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w zamian za  12.000 (dwanaście tysięcy)  akcji serii „E" o wartości nominalnej  25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda. 

7. Wszystkie akcje serii „F" zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w zamian za 8.000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „G" o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda.

8. Wszystkie akcje serii „G" zostały objęte przez Powiat Kluczborski i pokryte wkładem   niepieniężnym   w   kwocie    11.075.400,00   zł   (jedenaście   milionów siedemdziesiąt    pięć    tysięcy    czterysta    złotych)    w    postaci    nieruchomości zabudowanej    budynkiem    szpitalnym   położonej    w   Kluczborku   przy   ulicy M. Skłodowskiej-Curie 23, stanowiącej działkę ewidencyjną   nr 91/20, k.m. 12, o   powierzchni   0,1155   ha,    dla   której    prowadzona   jest   księga   wieczysta OP1U/00062465/9,   stanowiącej  własność  Powiatu Kluczborskiego w zamian 443.016 (czterysta czterdzieści trzy tysiące szesnaście) akcji imiennych serii „G" o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda.

9. Wszystkie akcje serii „H” zostały objęte przez Gminę Kluczbork i pokryte wkładam pieniężnym w kwocie 400 000,00 zł (słownie : czterysta tysięcy złotych) w zamian 16 000 (szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii „H” o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie : dwadzieścia pięć złotych) każda.

10. Wszystkie akcje serii „I” zostały objęte przez Gminę Kluczbork i pokryte wkładam pieniężnym w kwocie 200 000,00 zł (słownie : dwieście tysięcy złotych) w zamian 8 000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii „I” o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie : dwadzieścia pięć złotych) każda.

§ 13. Wydanie w posiadanie rzeczy ruchomych i nieruchomych na rzecz Spółki nastąpi
w terminie siedmiu dni od chwili sporządzenia tego aktu. Wpłaty na akcje za wkłady pieniężne nastąpią także w terminie siedmiu dni od daty sporządzenia aktu tego na rachunek Spółki.

§ 14. Do dnia zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie pierwszego sprawozdania finansowego Spółki akcje imienne objęte w zamian za wkłady niepieniężne nie mogą być zbyte ani zastawione.

§ 15. 1. Akcje są zbywalne z zastrzeżeniem postanowień §14 statutu.

2. Z zastrzeżeniem postanowień §14 statutu akcje mogą być zastawione.

3. W  przypadku ustanowienia zastawu zastawnikowi  nie  przysługuje  prawo głosu z akcji na których ustanowiono zastaw.

§ 16. 1. Akcje Spółki mogą być umorzone w następujących przypadkach:

a) za   zgodą   akcjonariuszy   w   drodze  jej   nabycia   przez   spółkę,   (umorzenie dobrowolne),

b) bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia,  która powinna określać
w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonej bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

 

IV.      WŁADZE SPÓŁKI

 

§ 17. Władzami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

§ 18.1 Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy    reprezentujący    co    najmniej    jedną    dziesiątą    kapitału zakładowego.

4. W   przypadku   określonym   w   ust.    3   Zarząd   zobowiązany   jest   zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 19. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w następujących przypadkach:

1) jeżeli   Zarząd   nie   zwoła   zwyczajnego   walnego   zgromadzenia   w   terminie określonym w § 18 ust. 2,

2) jeżeli Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania przez Radę Nadzorczą.

§ 20. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 21. 1.   Porządek   obrad   Walnego   Zgromadzenia   ustala   Zarząd   lub   Rada Nadzorcza   w   zależności   od   tego    który   z   tych   organów   zwołuje    Walne Zgromadzenie.

2. Rada   Nadzorcza   oraz   akcjonariusz   lub   akcjonariusze   reprezentujący   co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego Zgromadzenia.

§ 22. 1. Jeżeli przepisy statutu lub kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia prawnie wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych,
o ile przepisy statutu lub kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

4. Członek  zarządu  i  pracownik  Spółki  nie   mogą  być  pełnomocnikami  na Walnym Zgromadzeniu.

5. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu według zasady jedna akcja daje prawo do jednego głosu.

6. Akcjonariusz  nie   może   ani   osobiście,   ani   przez  pełnomocnika,   ani jako pełnomocnik innej   osoby  głosować  przy powzięciu uchwał  dotyczących jego odpowiedzialności  wobec   Spółki  z jakiegokolwiek   tytułu,   w   tym   udzielenia absolutorium,   zwolnienia  z  zobowiązania   spółki  oraz   sporu  pomiędzy  nim, a Spółką. Zgromadzenie, z wyjątkiem zespołu na pierwszą kadencję, który w składzie 3 (trzech) członków powołany został przez założyciela Spółki.

§ 23. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne zgromadzenie otwiera Prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 24. Uchwały Walnego zgromadzenia wymagają następujące sprawy :

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki : Zarządowi i Radzie Nadzorczej
z wykonywania przez nich obowiązków,

3. ustalenie składu liczbowego Rady Nadzorczej oraz powołanie i odwoływanie w drodze głosowania członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem składu na pierwszą kadencję, który powołany został przez założyciela Spółki,

4. dokonania podziału zysku lub pokrycia strat,

5. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,

6. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

7. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

8. nabycia własnych akcji w przypadkach określonych w § 362 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienia do ich nabywania,

9. emisji obligacji,

10. tworzenie i znoszenie funduszy oraz uchwalanie regulaminów określających zasady zarządzania nimi,

11. umorzenie akcji,

12. zmiany statutu,

13. podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego,

14. rozwiązania Spółki,

15. wszystkie inne sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

§ 25. 1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych
w drodze wyborów na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem zespołu na pierwszą kadencję, który w składzie 3 (trzech) członków powołany został przez założyciela Spółki.

2. Do Rady Nadzorczej mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy oraz spoza ich grona.

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.           

4. Dozwolony jest ponowny wybór członków ustępującej  Rady Nadzorczej  do nowego jej składu.

5. Członek zarządu,  prokurent,  likwidator,  kierownik oddziału lub zakładu, przedstawicielstwa Spółki oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.

§ 26. 1.   Rada  Nadzorcza  wybiera  ze   swego   grona  przewodniczącego   i jego zastępcę.

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

4. Rada  Nadzorcza  uchwala   szczegółowy  regulamin   swego   działania,   który przedstawi do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.      

§ 27. 1. Rada Nadzorcza może podejmować prawnie wiążące uchwały jeżeli na posiedzeniu obecna jest ponad połowa członków, a ponadto wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na dane posiedzenie.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

W    przypadku    równości    głosów    rozstrzyga    głos    przewodniczącego    Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 28. 1.  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,

c) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz delegowanie członków

Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

d) uchwalenie regulaminu pracy zarządu Spółki,

e) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytu w wysokości ponad 30% wartości kapitału zakładowego Spółki,

f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego,

g) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy i wniosków co do podziału zysku lub pokrycia strat,

h) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności
z księgami i dokumentami,

i) zgłaszanie spraw pod obrady Walnego Zgromadzenia,

j) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach Spółki,

k) podejmowanie    decyzji   we   wszystkich    innych    sprawach    zastrzeżonych w Statucie Spółki oraz przepisach kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej.

§ 29. 1. Zarząd Spółki składa się z l (jednego) do 5 (pięciu) członków pełniących funkcję: Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu bądź Członka Zarządu.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną kadencję,
z wyjątkiem pierwszego składu, który powołany został przez założycieli Spółki.

3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany nawet bez podania przyczyn.

4. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

5. Po  wygaśnięciu  kadencji  członkowie  dotychczasowego  zarządu  mogą  być ponownie wybrani w skład nowego Zarządu.

6. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej, która trwa dwa lata.

§ 30. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2. Zarząd Spółki działa na podstawie niniejszego statutu oraz Regulaminu Pracy Zarządu,   przepisów   kodeksu   spółek   handlowych   oraz   innych   właściwych przepisów prawa.

§ 31. 1. Do   składania   oświadczeń   woli   i   podpisywania   w   imieniu   Spółki uprawnieni     są: Prezes Zarządu samodzielnie w przypadku zarządu 

jednoosobowego, dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie
z Prokurentem.

2. Powołanie   prokurenta   wymaga   zgody   wszystkich   członków   zarządu   po uzyskaniu od Rady Nadzorczej pozytywnej opinii o kandydacie.

§ 32. 1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

2. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym statucie, regulaminie pracy zarządu, uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.        

§ 33. Członek  Zarządu  bez  zgody  Rady  Nadzorczej   nie  może  zajmować   się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik   spółki   cywilnej,   spółki   osobowej   lub jako   członek   organu   spółki kapitałowej   bądź  uczestniczyć  w  innej   konkurencyjnej   osobie   prawnej  jako

członek organu.

§ 34. Prezes Zarządu jest pracodawcą i pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. W przypadku jego nieobecności funkcję te pełni jego Zastępca.

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

 

§ 35. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy w Spółce kończy się 31 grudnia 2004 r.

3. Spółka prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 36. 1. Spółka tworzy wymagane przepisami prawa fundusze.

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy i rezerwowy.

3. Spółka może tworzyć inne fundusze celowe.

4. Walne zgromadzenie określi zasady tworzenia funduszów celowych, kapitału zapasowego
i rezerwowego oraz zasady gospodarowania nimi.

§ 37. Po upływie każdego roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy:

a) sporządzić według obowiązujących przepisów prawa sprawozdanie finansowe Spółki,

b) opracować   sprawozdanie   z  działalności   Spółki   i   przedstawić je  w  wyżej podanym terminie Radzie Nadzorczej.

§ 38. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno  się odbyć w terminie  sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 39. 1. Akcjonariusze   mają   prawo   do   udziału   w   zysku   na   warunkach określonych niżej. Obligatoriusze nie mają prawa do udziału w zysku.

2. Zysk osiągnięty w danym roku obrotowym stosownie do zasad określonych w kodeksie spółek handlowych każdorazowo podzieli Walne zgromadzenie, które uchwałą zdecyduje
o tym jaka część zysku zostanie przeznaczona, na:

a) kapitał zapasowy,

b) kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków

oraz

c) fundusz inwestycyjny,

d) fundusze celowe,

e) inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia,

f) dywidendę.

3. Walne    Zgromadzenie    określa    dzień,    według    którego    ustala    się    listę akcjonariuszy   uprawnionych   do   dywidendy   za   dany   rok   obrotowy   (dzień dywidendy) oraz ustala termin jej wypłaty.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 40. 1. Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. W  sprawach nieuregulowanych w niniejszym  statucie mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i przepisów związkowych dotyczących jej działalności.

3. Przybliżona wysokość  wszystkich  kosztów  poniesionych  lub  obciążających spółkę
w związku z jej utworzeniem ustala się na kwotę do 15.000,- złotych.

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Dawid Kretowicz Data publikacji: 23-07-2020 10:48
Modyfikował(a): Dawid Kretowicz Data modyfikacji: 23-07-2020 10:50
×

×

Prev