Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

O nas

NAZWA I SIEDZIBA :

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku

46-200 Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

Spółka w dniu 26-02-2004r. została wpisana do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym Sąd Gospodarczy  w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000197251

NUMER STATYSTYCZNY – REGON : 532421008

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ – NIP : 751-16-55-556

PODSTAWOWA FORMA PRAWNA :

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505), przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)

FORMA WŁASNOŚCI :

Właścicielami Spółki są: Powiat Kluczborski posiadający 94,21% akcji oraz Gmina Kluczbork posiadająca 5,79% akcji

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI :

MISJA SZPITALA

"Każdy ma prawo do ochrony zdrowia

Naszą misją jest zapewnienie najlepszej i najpełniejszej realizacji tego prawa"

Podstawowym przedmiotem działalności Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku jako Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Rodzajami działalności leczniczej Szpitala są stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Katalog zadań realizowanych przez Szpital jest otwarty i obejmuje w szczególności :

 1. udzielanie stacjonarnych całodobowych świadczeń zdrowotnych;
 2. udzielanie specjalistycznych, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
 3. wykonywanie badań diagnostycznych;
 4. udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 5. świadczenia opiekuńczo-lecznicze dla osób przewlekle chorych;
 6. prowadzenie rehabilitacji leczniczej;
 7. świadczenia w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego realizowane na oddziale dziennym oraz fizjoterapii ambulatoryjnej;
 8. rehabilitacji dorosłych;
 9. promocja zdrowia;
 10. monitorowanie jakości świadczeń zdrowotnych;
 11.  prowadzenie spraw związanych ze statystyką i analityką medyczną oraz dokumentacją chorych;
 12. prowadzenie szkoleń, praktyk i staży, w tym staży podyplomowych, oraz dokształcania pracowników medycznych;
 13. współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się problematyką ochrony zdrowia realizacja zadań na potrzeby obronne państwa na podstawie obowiązujących przepisów;
 14. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pomieszczeń
  i wydzierżawiania mienia Spółki;
 15. prowadzenie innej działalności wynikającej z odrębnych przepisów lub zleconej przez Podmiot Tworzący.

LOKALIZACJA I NIERUCHOMOŚCI, W KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI :

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku jest zlokalizowana przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, gdzie prowadzona jest działalność lecznictwa stacjonarnego (szpitalnictwa) oraz ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego. Poza siedzibą Spółki zlokalizowane są następujące działalności:

 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wołczynie przy ul. Kościuszki 1, który prowadzi działalność z zakresu opieki długoterminowej,
 2. Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz Gabinet Rehabilitacji dla dorosłych w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 20 b

ORGANY SPÓŁKI :

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd Spółki

Powiatowe Centrum Zdrowia prowadzi działalność medyczną od 10 kwietnia 2004 roku.

Aktualnie działalność lecznicza prowadzona jest w formie spółki akcyjnej, założonej na podstawie ustawy kodeks spółek handlowych.

Spółka została powołana dnia 27 listopada 2003 roku, poprzez podpisanie aktu o zawiązaniu spółki oraz nadanie jej statutu aktem notarialnym rep. A numer 8838/2003. Akcjonariuszami Spółki są: Powiat Kluczborski, a od 20.12.2019 r. także Gmina Kluczbork.

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku jest jedyną w powiecie jednostką udzielającą świadczeń w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych (Ryczałt PSZ) jako szpital I stopnia. W ramach swojej struktury szpitalnej Spółka posiada sześć oddziałów łóżkowych z czego pięć funkcjonuje w ramach systemu podstawowego szpitalnego  zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych (Ryczałt PSZ) natomiast jeden w ramach odrębnej umowy na leczenie szpitale – oddział laryngologiczny. W przypadku lecznictwa ambulatoryjnego (poradnie specjalistyczne) Szpital w Kluczborku posiada w swojej strukturze 8 poradni specjalistycznych.

Oddziały funkcjonujące w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku :

- Oddział Laryngologiczny,

- Oddział Dziecięcy,

- Oddział Chirurgii Ogólnej,

- Oddział Wewnętrzny

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wołczynie

Poradnie :

- Urazowo-ortopedyczna,

- Urazowo-ortopedyczna dla dzieci,

- Osteoporozy,

- Chirurgii ogólnej,

- Chorób piersi,

- Gastrologiczna,

- Diabetologiczna,

- Ginekologiczna,

- Laryngologiczna.

Ponadto Spółka prowadzi leczenie rehabilitacyjne. Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku posiada w swojej strukturze dwie komórki realizujące świadczenia z tego zakresu.
Są to świadczenia w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego realizowane na oddziale dziennym oraz fizjoterapii ambulatoryjnej. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wołczynie realizowane są świadczenia opiekuńczo-lecznicze dla osób przewlekle chorych. Od kwietnia 2019 r.  Szpital, będący jednym z członków Konsorcjum Ratownictwa Medycznego w województwie opolskim posiada trzy ambulanse w ramach systemu ratownictwa medycznego. Dwa na pełnym etacie stacjonujące w szpitalu w Kluczborku (ambulans podstawowy i specjalistyczny) oraz jedne na pół etatu – podstawowy, stacjonujący w Byczynie, której rozliczne są świadczenia udzielane w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku posiada podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w następujących zakresach:

 • Leczenie Szpitalne – PSZ (System Podstawowego  Szpitalnego Zabezpieczenia),
 • Leczenie Szpitalne
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 • Rehabilitacja lecznicza,
 • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Szpital posiada nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy, który umożliwia pełne wykorzystanie umiejętności i wiedzy zatrudnionej kadry medycznej. Systematycznie wprowadzane są nowoczesne metody diagnostyczne, a Szpital wyposażany jest
w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.

 

Opublikował(a): Tomasz Lenart Data publikacji: 19-10-2019 10:55
Modyfikował(a): Dawid Kretowicz Data modyfikacji: 31-07-2020 11:49
×

×

Prev