Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

ZOL Wołczyn

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie

46-250 Wołczyn, ul. Kościuszki 1
tel. 77 414 55 00 (dyżurka pielęgniarek)
tel komórkowy - kierownik 506 486 607 (informacje dotyczące składania dokumentów, funkcjonowania placówki)
e-mail : zol@pczszpitalkluczbork.pl


Kierownik: Alicja Kowalik

Lekarz prowadzący: Jerzy Nowakowski
Pielęgniarka oddziałowa: Alicja Szczygieł

 

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałki i środy 09:00-14:00

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji. Zakład zapewnia pacjentom pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do ich stanu zdrowia.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., 1285 t.j.);
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2190);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 731);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1658).

Zakład dysponuje 44 miejscami

 • 34 łóżka w ramach kontraktu z NFZ
 • 10 łóżek komercyjnych (za pełną odpłatnością)

Celem Zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności przez:

 • Opiekę lekarską,
 • Opiekę pielęgniarską,
 • Usprawnianie ruchowe (fizjoterapię),
 • Psychoterapię,
 • Usprawnianie Logopedyczne,
 • Leczenie farmakologiczne,
 • Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
 • Zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
 • Ustalenie i stosowanie diety,
 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • Zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO ZOL z NFZ

Decyzję o przyjęciu chorego do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o następującą dokumentację :

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych,

 • wywiad pielęgniarski wraz z kartą kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL (do ZOL o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, który w ocenie wg. zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt.)

 • wniosek pacjenta o umieszczenie w zakładzie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń.

Dokumenty należy przekazać do kierownika zakładu, który wspólnie z lekarzem opiniującym wyda decyzję o umieszczeniu, bądź o nie umieszczeniu w zakładzie. Po wydaniu pozytywnej decyzji pacjent zostaje zakwalifikowany do przyjęcia. W przypadku braku miejsc - pacjent zastaje wpisany na listę osób oczekujących na przyjecie. Kierownik zakładu informuje osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu, bądź o umieszczeniu na liście oczekujących.
Decyzje o przyjęciu do ZOL wydawane są na czas określony - pobyt czasowy, który wynosi do 6 miesięcy.

Przy przyjęciu do ZOL pacjent, jeżeli nie jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną powinien ustanowić pełnomocnika do reprezentowania go we wszystkich sprawach związanych z pobytem w Zakładzie.

Do Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Wołczynie nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną, a także pacjent w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Opieka długoterminowa nie obejmuje osób kwalifikujących się do domów pomocy społecznej lub osób ze wskazaniem do objęcia opieką z powodu trudnej sytuacji socjalnej.

DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZOL (DO POBRANIA):

 1. DOCDane osobowe pacjenta.doc (25,50KB)

 2. PDFWniosek o wydanie skierowania do ZOL.pdf (44,45KB)

 3. PDFSkierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.pdf (58,25KB)

 4. DOCZaświadczenie lekarskie.doc (29,50KB)

 5. PDFWywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.pdf (64,26KB)

 6. PDFKarta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL - wg skali Barthel.pdf (52,40KB)

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO ZOL W RAMACH ŚWIADCZEŃ KOMERCYJNYCH (ODPŁATNYCH)

Umowa na pobyt czasowy. Odpłatność 150zł brutto/dzień

Do podpisania umowy oprócz pacjenta wymagana jest osoba finansująca

Tak jak w przypadku przyjęcia pacjenta na kontrakt z NFZ pacjent na czas pobytu musi mieć wyznaczonego notarialnie pełnomocnika, jeżeli nie jest ubezwłasnowolniony

Szczegółowe Informacje na temat udzielane są pod nr tel. 77 414 55 00.

 

ODPŁATNOŚĆ PACJENTÓW ZA POBYT W ZAKŁADZIE
OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM (W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ)


Sposób i tryb kierowania osób do ZOL-u oraz sposób ustalania odpłatności za pobyt określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. W sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych.

Opublikował(a): Tomasz Lenart Data publikacji: 19-10-2019 10:59
Modyfikował(a): Dawid Kretowicz Data modyfikacji: 19-01-2024 09:19
×

×

Prev