Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

ZOL Wołczyn

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie

46-250 Wołczyn, ul. Kościuszki 1
tel. 77 414 55 00
e-mail : zol@pczszpitalkluczbork.pl

 

kierownik.jpeg
Kierownik : Michał Buzdygan

Lekarz prowadzący : Jerzy Nowakowski
Pielęgniarka oddziałowa : Alicja Szczygieł

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji. Zakład zapewnia pacjentom pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do ich stanu zdrowia.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373);

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2190);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 731);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1658).

Zakład dysponuje 44 miejscami

 • 34 łóżka w ramach kontraktu z NFZ
 • 10 łóżek komercyjnych (za pełną odpłatnością)

Celem Zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności przez:

 • Opiekę lekarską,
 • Opiekę pielęgniarską,
 • Usprawnianie ruchowe ( fizjoterapię ),
 • Psychoterapię
 • Usprawnianie Logopedyczne
 • Leczenie farmakologiczne,
 • Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
 • Zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
 • Ustalenie i stosowanie diety,
 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • Zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO ZOL z NFZ

Decyzję o przyjęciu chorego do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o następującą dokumentację :

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych,

 • wywiad pielęgniarski wraz z kartą kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL (do ZOL o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, który w ocenie wg. zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt.)

 • wniosek pacjenta o umieszczenie w zakładzie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń.

Dokumenty należy przekazać do kierownika zakładu, który wspólnie z lekarzem opiniującym wyda decyzję o umieszczeniu, bądź o nie umieszczeniu w zakładzie. Po wydaniu pozytywnej decyzji pacjent zostaje zakwalifikowany do przyjęcia. W przypadku braku miejsc - pacjent zastaje wpisany na listę osób oczekujących na przyjecie. Kierownik zakładu informuje osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu, bądź o umieszczeniu na liście oczekujących.
Decyzje o przyjęciu do ZOL wydawane są na czas określony - pobyt czasowy, który wynosi do 6 miesięcy.

Przy przyjęciu do ZOL pacjent, jeżeli nie jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną powinien ustanowić pełnomocnika do reprezentowania go we wszystkich sprawach związanych z pobytem w Zakładzie.

Do Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Wołczynie nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną, a także pacjent w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Opieka długoterminowa nie obejmuje osób kwalifikujących się do domów pomocy społecznej lub osób ze wskazaniem do objęcia opieką z powodu trudnej sytuacji socjalnej.

DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZOL (DO POBRANIA):

 1. DOCDane osobowe pacjenta.doc

 2. PDFWniosek o wydanie skierowania do ZOL.pdf

 3. PDFSkierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.pdf

 4. DOCZaświadczenie lekarskie.doc

 5. PDFWywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.pdf

 6. PDFKarta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL - wg skali Barthel.pdf

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO ZOL W RAMACH ŚWIADCZEŃ KOMERYCJNYCH (ODPŁATNYCH)

Umowa na pobyt czasowy. Odpłatność 2800 brutto/miesiac

Do podpisania umowy oprócz pacjenta wymagana jest osoba finansująca

Tak jak w przypadku przyjęcia pacjenta na kontrakt z NFZ pacjent na czas pobytu musi mieć wyznaczonego notarialnie pełnomocnika, jeżeli nie jest ubezwłasnowolniony

 

ODPŁATNOŚĆ PACJENTÓW ZA POBYT W ZAKŁADZIE
OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM (W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ)


Sposób i tryb kierowania osób do ZOL-u oraz sposób ustalania odpłatności za pobyt określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. W sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych.

Opublikował(a): Tomasz Lenart Data publikacji: 19-10-2019 10:59
Modyfikował(a): Dawid Kretowicz Data modyfikacji: 16-01-2020 12:39
×

×

Prev