Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

Skargi i wnioski

Sposób postępowania ze skargami i wnioskami wpływającymi do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku określa Procedura rozpatrywania skarg i wniosków

Podstawa prawna :

1) ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127);

2) ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096);

3) rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);

 

Przedmiot skargi lub wniosku

Przedmiotem skargi może być w szczególności : naruszenie praw pacjenta w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności : sprawy ulepszenia organizacji
i usprawnienia pracy, zwłaszcza w aspekcie udzielania przez Szpital świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapobiegania nadużyciom.

Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub przez inną uprawnioną osobę.

Szpital przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Szpitala umieszcza się informację wskazującą osoby wyznaczone do przyjmowania skarg i wniosków, jak również miejsce, czas przyjmowania w sprawach skarg i wniosków, a także sposób ich wnoszenia.

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone :

a) pisemnie na adres : Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 46-200 Kluczbork,

b) faksem pod numerem 77 417 3512,

c) pocztą elektroniczną na adres :

a także ustnie do protokołu

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmują :

Prezes Zarządu Spółki w każdą środę w godzinach od 13:00 do 15:00

osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu - codziennie w godzinach od 08:00 do 15:00

Z przyjęcia skargi lub wniosku wniesionych ustnie sporządza się protokół. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek oraz zwięzły opis sprawy. Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący skargę lub wniosek.

Skargi lub wnioski wnoszone pisemnie przyjmuje Sekretariat Prezesa Zarządu w celu dokonania rejestracji skargi lub wniosku.

Po dokonaniu rejestracji skarga lub wniosek przekazywane są do Prezesa Zarządu.

O tym czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia złożonej skargi lub wniosku, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji – brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi.

O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie, osoba rozpatrująca skargę jest zobowiązana powiadomić skarżącego lub wnioskodawcę, podając przyczynę niezałatwienia sprawy w terminie i ustalając nowy termin załatwienia sprawy.

Prezes Zarządu lub osoba upoważniona przez Prezesa po zapoznaniu się z treścią skargi lub wniosku przekazuje ją wraz z pismem przewodnim odpowiedniej komórce organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za rozpoznanie skargi lub wniosku.

Kierownik komórki organizacyjnej wyznaczony do rozpatrzenia skargi lub wniosku ma prawo żądać pomocy ze strony innych pracowników Szpitala, w szczególności przedłożenia przez nich pisemnych wyjaśnień, stosownych dokumentów oraz wydania opinii.

Rozpoznanie skargi lub wniosku polega na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego,
w tym na przygotowaniu szczegółowych informacji oraz przygotowaniu projektu odpowiedzi o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

Projekt odpowiedzi o sposobie załatwienia skargi lub wniosku wraz z pełną dokumentacją
z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego należy przedstawić do zatwierdzenia Prezesowi Zarządu lub upoważnionej przez niego osobie.

Prezes Zarządu zatwierdza i podpisuje przygotowany projekt odpowiedzi na skargę lub wniosek.

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podjęcie przez skarżącego lub inną uprawnioną osobę działań w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych, odpowiedzialności zawodowej lekarzy lub pielęgniarek, przed Rzecznikiem Praw Pacjenta lub innym uprawnionym organem powoduje zawieszenie postępowania toczonego w Szpitalu.

Uprawomocnienie decyzji lub wyroku wydanych w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych, odpowiedzialności zawodowej lekarzy lub pielęgniarek, przed Rzecznikiem Praw Pacjenta lub innym uprawnionym organem wydanych na skutek podjęcia przez skarżącego czynności prawnych w sprawie, której dotyczy skarga powoduje pozostawienie skargi bez rozpatrzenia. W takim przypadku kolejne wniesienie skargi w przedmiotowej sprawie do Szpitala uznaje się za bezprzedmiotowe.

 

Inne instytucje i urzędy, do których pacjent lub klient Szpitala może złożyć skargę : 

1. Biura Rzecznika Praw Pacjenta - w zakresie nieprzestrzegania praw Pacjenta

http://www.rpp.gov.pl/

Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, tel. 22 532 82 50, fax. 22 532 82 30, bezpłatna infolinia: 800 190 590 (pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00), e-mail: 

2. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej - w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza i etyki zawodowej

www.izbalekarska.opole.pl

Opolska Izba Lekarska, ul. Grunwaldzka 23, 45-054 Opole, tel. 77 454 59 39,
fax. 77 454 67 09, e-mail: 

3. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - 
w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej

www.oipip.opole.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole, tel. 77 441 51 90, fax. 77441 51 99, e-mail:  

4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.
w Kluczborku - Ewa Piech, tel. 77 417 3510  lub

Urząd Ochrony Danych Osobowych - w zakresie naruszenia przepisów RODO

www.uodo.gov.pl

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
fax: 22 531-03-01, Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–13.00

Opublikował(a): Tomasz Lenart Data publikacji: 19-10-2019 11:02
Modyfikował(a): Dawid Kretowicz Data modyfikacji: 02-12-2019 11:51
×

×

Prev