Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

Profilaktyka raka jelita grubego

ulotka.jpeg

 

PROJEKT :

 

Profilaktyka raka jelita grubego na terenie województwa opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 działanie 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014 – 2020, w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi.

                Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w okresie 01.07.2017-30.04.2020 na terenie woj. opolskiego, w szczególności na terenach o szczególnie niskiej

zgłaszalności na badania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego, wskazanych jako „białe plamy” przez Centralny Ośrodek Koordynujący przy Centrum Onkologii– Instytut im. Marii Skłodowskiej– Curie. Projekt przewidywał objącie wsparciem 1200 osób-480 kobiet i 720 mężczyzn w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, osoby w wieku 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, osoby w wieku 25–49 lat z rodziny z zespołem Lyncha, zamieszkujące woj. opolskie.

            Przedmiotem projektu jest poprawa dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, dedykowanych osobom aktywnym zawodowo oraz wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy osób w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, osób w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, osób w wieku
25–49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

 

            Projekt ma na celu zwiększenie świadomości osób aktywnych zawodowo z terenu woj. opolskiego poprzez zachęcanie ich do wykonywania badań profilaktycznych z zakresu raka jelita grubego.   Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy: niską zgłaszalność na badania profilaktyczne (kolonoskopia) osób w wieku aktywności zawodowej, niedostateczną edukację w tym zakresie, utrudniony dostępu do wykonania badań oraz formy organizacji badań-niedostosowanie jednolitych akcji promujących badanie do populacji docelowej osób.

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU RAZEM
(objęte pomocą publiczną i nie objęte pomocą publiczną)

Lp.

Źródło finansowania

Kwota

[%]

1

Dofinansowanie

1 704 528,00

95,00

2

Razem wkład własny, w tym:

89 712,00

5,00

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA FINANSOWA PROJEKTU OKRES REALIZACJI PROJEKTU

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU

1 794 240,00

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA

1 704 528,00

PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA

95

 

OD

2017-07-01

DO (zakończenie rzeczowe)

2020-04-30

DO (zakończenie finansowe)

2020-04-30

 

 

niepodlegla.png
unia.png

 

Opublikował(a): Tomasz Lenart Data publikacji: 16-11-2019 12:20
Modyfikował(a): Dawid Kretowicz Data modyfikacji: 13-07-2020 13:27
×

×

Prev